Sakrament małżeństwa

Zwyczajnie mogą go przyjąć ci narzeczeni, którzy:

  • w świetle wiary rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem życiowym,
  • ukończyli 18 lat i przynajmniej jedno z nich mieszka na terenie naszej parafii. W innym wypadku potrzebne jest upoważnienie od proboszcza jednego z narzeczonych,
  • przeszli przygotowanie chrześcijańskie i małżeńskie.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym dniem przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Powinni wówczas dostarczyć:

  1. Dowody osobiste;
  2. Aktualne (czyli z datą wystawienia do 3 miesięcy wstecz) świadectwa chrztu, jeżeli nie byli chrzczeni w parafii Piotrkowice. W tych metrykach powinna się znaleźć adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu);
  3. Ostatnie świadectwo stwierdzające ukończenie katechizacji;
  4. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej;
  5. Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzicielskiej;
  6. Trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno-prawnymi, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
  7. Dane personalne świadków (imię i nazwisko, datę urodzenia, zawód, adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.