Regulamin cmentarza parafialnego w Piotrkowicach

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Pańskiego jest zarządcą cmentarza parafialnego w Piotrkowicach. Proboszcz parafii jest administratorem cmentarza.
 2. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w kancelarii parafialnej.
 3. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zapadnięcia zmroku.
 4. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych. Na terenie cmentarza zakazuje się przebywania w stanie nietrzeźwym, składowania śmieci i odpadów cmentarnych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 5. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia obiektów cmentarnych.
 6. Należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza w celu dokonania następujących czynności: przeprowadzenia pogrzebu; prac kamieniarskich i budowlanych; postawienie czy też remont każdego nagrobka, naprawę, wymianę płyty, tablicy, montowanie ławek; wjazdu pojazdami mechanicznymi; prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej; sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów; układanie chodników wokół grobów czy też utwardzania gruntu wokoło grobów w sposób uniemożliwiający lub utrudniający spływ wód opadowych.
 7. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.
 8. Zarządca cmentarzu parafialnego przyjmuje ofiary w wysokości zwyczajowo przyjętej w tym zakresie na terenie powiatu kieleckiego. Ofiary pobierane przez Zarządcę cmentarza parafialnego przeznaczone są na utrzymanie cmentarza.
 9. Zgodnie z prawem cmentarnym Zarządca cmentarza parafialnego przyjmuje ofiarę za użyczone miejsce pod grób na okres 20 lat. Użyczenie miejsca pod grób można przedłużyć na następne 20 lat. Zarządca cmentarza każdorazowo zawiera w tym celu z zainteresowaną osobą umowę cywilnoprawną, na mocy której uprawniona osoba nabywa prawo dysponowania grobem. Zawarcie stosownej umowy nie jest równoznaczne z wykupieniem miejsca, lecz jego użyczeniem w formie dzierżawy na okres 20 lat.
 10. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi cmentarno-pogrzebowe. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych.
 11. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu, przez podmiot uprawniony do pochowania tych zwłok, wymaganych przepisami prawa dokumentów.
 12. Wykonawcy usług pogrzebowych i cmentarnych zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego regulaminu.
 13. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, mają zastosowanie: Instrukcja Biskupa Kieleckiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie diecezji kieleckiej; ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. - Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz pozostałe przepisy prawa polskiego.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Zarząd cmentarza parafialnego