Odpusty

Dekret o agregacji Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej do Papieskiej Bazyliki Matki Bożej Większej

Papieska Bazylika Matki Bożej Większej, pierwsza Świątynia Poświęcona Bogurodzicy po Soborze Efeskim przez wieki wyróżniała się pobożnością Ludu Bożego a zwłaszcza Papieży Rzymskich, którzy obdarzali ją wyjątkowymi przywilejami duchowymi. Dla odnowienia więzi duchowej z tą papieską bazyliką zachodzi szczególna konieczność  bliskości duchowej, której wyrazem są prośby skierowane do Penitencjarni Apostolskiej, aby w poszczególnych przypadkach następujące odpusty zupełne, którymi cieszy się sama Bazylika Matki Bożej Większej mogły być udzielone, a mianowicie:

  1. W święto tytularne Bazyliki, a mianowicie dnia 5 sierpnia;
  2. W święto tytularne samego kościoła – 25 marca;
  3. We wszystkie uroczystości Matki Bożej (1 I, 3 V, 16 VII, 15 VIII, 26 VIII, 8 XII, 10 XII);
  4. Raz w roku w dzień dowolnie wybrany przez każdego wiernego;
  5. Ilekroć pielgrzymi tłumnie tam przybędą w celach pobożnościowych.

Te oto odpusty zostają przyznane pod zwyczajnymi warunkami Kościołowi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Dziewicy Loretańskiej położonemu w Piotrkowicach w diecezji Kieleckiej. Sam kościół został opisany wraz z dokumentem Penitencjarii Apostolskiej na tablicach Bazyliki, w której prawomocnie zostały nadane odpusty. Niniejsze zaświadczenie zostaje wydane, by wierni i pielgrzymi dowiedzieli się o tym dla umocnienia i potwierdzenia swojej pobożności.

Wystawiono w Rzymie, dnia 19, miesiąca lipca, roku 2014.
Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego
Archiprezbiter Papieskiej Bazyliki Matki Bożej Większej.

Modlitwy

Maryjo, Dziewico Niepokalana,
przyjmij od nas hołd czci i miłości.
Matko, która w swym łonie nosiłaś
Zbawiciela świata,
z ufnością oddajemy Tobie
siebie samych i nasze rodziny.
Wstaw się u Boga za wszystkie rodziny
chrześcijańskie, aby z domku loretańskiego
czerpały natchnienie do dobrego życia.
Niech dzieci od Jezusa uczą się
posłuszeństwa i pracowitości.
Niech wszystkie kobiety od Ciebie biorą
wzór pokornej służby i ofiary,
a od św. Józefa niech każdy mężczyzna
uczy się wiary w Boga,
wierności swojej rodzinie
i uczciwości w życiu społecznym.
Uproś, Maryjo, byśmy żyjąc w łasce Bożej
i kierując się zawsze przykazaniami
miłości Boga i bliźniego,
mogli znaleźć się wraz z Tobą
w domu naszego Ojca w niebie. Amen.

W Domku Loretańskim wierni od wieków zanosili do Maryi swoje modlitwy dziękczynienia. Z tytułów nadawanych Matce Bożej powstała z czasem "Litania Loretańska" (zaaprobowana przez papieża Sykstusa V w 1587 r.). Wezwania do Maryi, następujące po sobie w jednakowym rytmie, stwarzają jakby modlitewny strumień uwielbień i błagań.

Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Dziewico Niepokalana, z żywą wiarą rozważamy wielkie tajemnice, które dokonały się w Twym ubogim domku Nazaretańskim, który dziś czcimy w Loreto.

Wśród tych świętych ścian, gdzie zostałeś poczęta bez grzechu, gdzie żyłaś będąc dzieckiem, małżonką i matką, w miłości, Anioł pozdrowił Cię, pełną łaski, a Ty odpowiedziałaś na to pozdrowienie słowami natchnionymi, które otworzyły niebo i sprawiły, że zstąpił na świat jego Zbawiciel. Z Jezusem i Józefem, w rozważaniu tajemnicy Słowa Wcielonego, w pokorze i pracy, służyłaś Panu, przygotowując Twego ducha do wielkiej ofiary, która w jedności z ofiarą Twego Boskiego Syna, złożoną na wzgórzu Kalwarii sprawiła, że stałaś się Matką wszystkich ludzi odkupionych krwią Jezusa.

Spraw, o Maryjo, byśmy żyjąc w łasce Bożej w naszych domach, tak jak Ty to czyniłaś w Twoim, z dala od grzechu, kierując się przykazaniami i miłością Bożą, mogli zostać przyjęci, wraz z Tobą, do domu naszego Ojca. Amen.

Święta Boża Rodzicielko, Loretańska Pani! Ty jesteś naszą nadzieją. Przychodzimy do Twojego Sanktuarium i przed Twą łaskami słynącą figurą dołączamy nasze modlitwy do modlitw tylu pokoleń, które tutaj przed nami się modliły i zostały wysłuchane. Tak wielu chorym wyprosiłaś powrót do zdrowia, smutnym otarłaś łzy, załamanym na duchu dodałaś siły. Także w tym miejscu świętym tylu matkom i ojcom wyprosiłaś dar potomstwa. Dlatego i my jako małżonkowie przychodzimy do Ciebie z gorącą prośbą: Wstaw się za nami u Boga, Dawcy Życia, byśmy mogli uczestniczyć w tej świętej godności ojca i matki. Pobłogosław naszą miłość, aby się stała miłością życiodajną.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!
Abyśmy się stali godnymi łaski rodzicielstwa.

Najświętsza Maryjo, Matko Syna Bożego i nasza Matko! Spojrzyj z miłością na nas i obdarz nasze małżeństwo radością z daru życia dzieci, których bardzo pragniemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dziękujemy Ci, o Panie, za dar otrzymany i za radość, którą nam sprawiłeś. Z podziwem i niepokojem spoglądamy na to nowe życie, takie małe, tak delikatne, potrzebujące naszej miłości. Uświadamiamy sobie, że czynisz nas odpowiedzialnymi za nie. Prosimy Cię, Panie, dopomóż nam ukochać to dziecko taką miłością, która byłaby znakiem Twojej miłości. Dziewico Loretańska, przed Twoim ołtarzem w tym świętym miejscu ofiarujemy Ci to dziecię, a Ty weź je pod płaszcz swojej opieki. Amen.