Ogród różańcowy

Maryjny Ogród Różańcowy wokół Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej

Pomysł założenia budowanego Ogrodu Różańcowego przy piotrkowickim Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej nie jest nowy. Już w roku 1992 ówczesny przełożony, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium o. Bronisław Tarka pragnął, aby taki ogród powstał dla uczczenia 35 rocznicy koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Loretańskiej, która przypadała w roku 1993. W czasie sumy odpustowej 8 września 1992 r. J. Eksc. bp Mieczysław Jaworski dokonał poświęcenia 15 krzyży ustawionych w miejscach gdzie planowane było powstanie 15 kapliczek różańcowych.

Niestety po krótkiej kadencji o. Bronisław został przeniesiony na inną placówkę i sprawa musiała być odłożona w czasie.

Po raz kolejny sprawą zajęto się w roku 2002 gdy proboszczem został mianowany o. Leszek Stańczewski. Wtedy został zrobiony projekt całego ogrodu wg koncepcji o. Mariusza Wójtowicza. Ogród zaprojektowała dr inż. architekt Magdalena Swaryczewska. Ale również wówczas temat nie został podjęty do realizacji.

W roku 2002 papież Jan Paweł II dołożył do obecnych 3 tajemnic – (Radosnych, Bolesnych i Chwalebnych), Tajemnice Światła. Dlatego planowany ogród musiał posiadać już 20 kapliczek różańcowych.

Pomysł zaczęto realizować w roku 2011. Został zrobiony nowy projekt przez panów Łukasza i Janusza Wiców architektów z Kielc, zatwierdzony przez Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków i rozpoczęto prace przy wielkim zaangażowaniu p. Jarosława Zatorskiego burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku i współpracy z urzędem gminy.

Istniejące zagospodarowanie terenu nie pozwala na wygodne dojście i dojazd do przeważającej części terenu otaczającego Sanktuarium. Taki stan rzeczy przyczynił się do zaplanowania prac, które w większym stopniu udostępniłyby otoczenie Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej dla wiernych oraz poprawiły jego funkcjonalność i bezpieczeństwo pożarowe. W projekcie skupiono się przede wszystkim na dwóch elementach służących realizacji powyższego celu tj.: dróżce różańcowej i obejściu procesyjnym.

W czasie odpustu 8 września 2012 r. została poświęcona pierwsza kapliczka ufundowana przez rodzinną wieś p. burmistrza - Suchowolę. A po niej zaczęły powstawać nowe kapliczki fundowane przez wioski należące do parafii i innych fundatorów.

Koncepcja architektoniczna kapliczek Ogrodu Różańcowego w Piotrkowicach

Chcąc udostępnić w większym stopniu dla wiernych otoczenie wokół zespołu Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej oraz poprawić jego funkcjonalność zaplanowaliśmy zmianę zagospodarowania tego terenu polegającą na dodaniu dwóch nowych elementów tj. obejścia procesyjnego i dróżki różańcowej.

Ta ostatnia zaczynać się będzie przy jednej z dwóch (zachodniej) zabytkowych bram prowadzących na posesję, następnie prowadzić wzdłuż południowej, zachodniej i północnej strony i zakończyć w pobliżu Kaplicy Loretańskiej. Właśnie przy tej alejce przewiduje się usytuowanie 20 jednakowych kapliczek, a przed każdą z nich niewielką zatokę z ławką parkową. Elementy te służyć będą wiernym do modlitwy, kontemplacji i czynnego odprawiania różańca. Proponuje się również zaakcentowanie położenia poszczególnych obiektów przy użyciu nasadzeń w postaci niskich krzewów ozdobnych. Zgodnie z wytycznymi Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektuje się kapliczki nawiązujące kształtem, zastosowanymi materiałami i kolorystyką do poszczególnych elementów występujących na istniejących elewacjach w/w zespołu klasztornego.

Proponuje się stworzenie kapliczek o klasycznej formie ustawianych na niewielkim cokole pełniącym jednocześnie rolę stopnia na którym wierni mogliby składać kwiaty i inne wota. Głównym elementem przedmiotowych obiektów byłaby, umieszczona we wnęce wykonana z brązu płaskorzeźba przedstawiająca odpowiednią scenę biblijną oraz oznaczenie poszczególnych tajemnic i części różańca. Wnęka w postaci prostokąta zakończonego łukiem odcinkowym (nawiązanie do kształtu okien w Kaplicy Loretańskiej). Nakrycie kapliczek stanowiłyby dwuspadowe daszki w postaci gzymsu wieńczącego stworzonego z kilku warstw płyt kamiennych.

Projektuje się kapliczki murowane z formowanych (cięto-łupanych) ciosów z piaskowca o naturalnej fakturze w jasnym, ciepły i zbliżonym do beżowego kolorze.

Elementy służące podkreśleniu charakteru kapliczek (stopień-cokół, daszek-gzyms wieńczący, płyta do której mocowana będzie płaskorzeźba) przewidziano jako wykonane z gładkich płyt lub bloków z piaskowca typu „Parszów”. Spoiny będą w kolorze zbliżonym do kolorystyki użytych materiałów. Elementy kamienne będą zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych poprzez impregnację dostępnymi na rynku środkami służącymi do tego celu.

Dróżka różańcowa

Wzdłuż południowej, zachodniej i północnej granicy działki wykonano dróżkę różańcową w postaci alejki o szerokości 1,5 m. Przy alejce usytuowane zostały kapliczki z niewielkimi zatoczkami na ławki parkowe. Służą one wiernym do modlitwy, zwłaszcza do rozważania tajemnic różańcowych.

Ogród różańcowy rozpoczyna się przy jednej z zabytkowych bram wejściowych usytuowanych w ogrodzeniu, natomiast kończy się w pobliżu Kaplicy Loretańskiej. Nawierzchnię dróżki stanowią impregnowane płyty z piaskowca grub. 6 cm, ograniczone obrzeżami chodnikowymi.

Wzdłuż dróżki różańcowej rozmieszczono ciąg kapliczek o tradycyjnej formie. Każda z nich poświęcona jest jednej z tajemnic różańca. Elementy te o wymiarach 108x45x215 cm są murowane z formowanych ciosów z piaskowca (cięto-łupanych) w ciepłym, zbliżonym do beżowego kolorze. Ich posadowienie stanowi fundament betonowy, natomiast nakrycie - gładkie płyty z piaskowca. Centralną częścią każdej kapliczki jest umieszczona we wnęce płaskorzeźba z brązu, przedstawiająca odpowiednią scenę biblijną wraz z opisem.

Ścieżka wg wymogów konserwatorskich jest zrobiona z naturalnego kamienia. W nocy kapliczki są podświetlone oświetleniem podłogowym.

Obejście procesyjne

Wokół zabytkowych budynków zespołu klasztornego Karmelitów Bosych wykonano alejkę o szerokości 3,5m służącą jako obejście procesyjne.

Nawierzchnię alejki, ograniczoną granitowymi krawężnikami ulicznymi 15/30cm, przewidziano jako wykonaną z następujących materiałów: pasy skrajne – kostka granitowa 15/30/8cm, wypełnienie – płyty z piaskowca grub. 8cm o różnych wymiarach, poprzeczne pasy rozdzielające – płyty granitowe 60/60/8cm. Kolorystykę poszczególnych elementów przyjęto jako zbliżoną do jasnoszarego, szaro-żółtego lub beżowego. Zastosowane rozwiązania nawierzchni, podbudowy i rozmieszczenia alejki sprawiają, że może ona również pełnić rolę drogi pożarowej wokół przedmiotowego kompleksu. Dokładny przebieg obejścia, jego konstrukcję, podziały i rozmieszczenie poszczególnych elementów pokazano na załączonych rysunkach.

Na objętym opracowaniem terenie rozmieszczono typowe, stylizowane ławki i kosze.

Przyjęte w projekcie rozwiązania (układ alejek, rodzaj nawierzchni, spadki nie przekraczające 3%, ławki) w znaczący sposób ułatwią dostępność otoczenia Sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej dla osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie.

Alejki ukształtowano z niewielkim 2-3% spadkiem poprzecznym w celu umożliwienia powierzchniowego spływu wody opadowej na przyległy trawnik.

Ołtarz polowy

W centrum ogrodu znajduje się murowany ołtarz polowy. Wybudowano go w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się ołtarz drewniany. W stosunku do poprzednika zmieniony został jego wygląd. Wcześniejszy drewniany ołtarz polowy został rozebrany i zastąpiony przez ołtarz murowany, który stanowi całość z kapliczkami w tzw. Ogrodzie Różańcowym – wg projektu Łukasza i Janusza Wiców z Kielc.

Budowę nowego ołtarza rozpoczęto we wrześniu 2016 roku. Do tej pory dzięki ofiarności parafian i przybywających do Piotrkowic pielgrzymów udało się postawić budynek, zadaszyć go, wstawić okna i drzwi, doprowadzono prąd i wykonano instalację elektryczną. Zostały zamontowane barierki dookoła ołtarza i pojawił się kamienny chodnik prowadzący do ołtarza. Nawieziono ziemi, wyrównano teren w otoczeniu ołtarza. Wykonana została podłoga, wyłożono kamieniem dwie kolumny i dwa pasy na tylnej ścianie ołtarza. Do zrobienia pozostaje jeszcze kupienie i założenie nagłośnienia, wykończenie dwóch pomieszczeniach za ołtarzem i zrobienie zadaszenia nad wejściem do piwnicy.

Ołtarz powstaje dzięki środkom finansowym otrzymanym od dobroczyńców. Ofiary na ten cel można wpłacać na konto klasztorne:

Bank PEKAO S.A. I O. w Kielcach nr 20 1240 1372 1111 0000 1249 6336

Wszystkim dobroczyńcom za każdą złożoną złotówkę składamy z serca płynące Bóg zapłać i polecamy ich wstawiennictwu Matki Bożej, naszej Pani Loretańskiej.

Kapliczki różańcowe

Wszystkie kapliczki zbudowane są według jednego stylu.  Obłożone żółtym kamieniem tzw. „Parszów”. Płaskorzeźby wykonał p. Sławomir Micek rzeźbiarz - artysta z Kielc. Każda z kapliczek jest podświetlona. Kapliczki przedstawiają kolejno tajemnice z życia Zbawiciela i Jego Matki.


I kapliczka – Tajemnice radosne – Zwiastowanie NMP

Kapliczkę ufundowała wieś Suchowola z inicjatywy mieszkańca tejże wsi Pana burmistrza Chmielnika Jarosława Zatorskiego. Poświęcenie miało miejsce 8 września 2012 r. przez o. Piotra Nyka ocd, radnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.


II kapliczka – Tajemnice radosne – Nawiedzenie św. Elżbiety

Kapliczkę ufundowała wieś Piotrkowice. Po poświęceniu w czasie odpustu I kapliczki mieszkańcy Piotrkowic postanowili, iż następną w kolejności będzie kapliczka wsi Piotrkowic. I tak też się stało. Poświęcenia dokonał o. Leszek Stańczewski ocd, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium w dniu 28 października 2012 r.

Lista ofiarodawców:

Wilman Norbert, Wilman Zbigniew, Grudziński Stanisław, Pałyga Zofia, Pawlusek Małgorzata, Pietras Krzysztof, Kubicka Joanna, Wójcik Elżbieta, Kuca Dorota, Sobaś Dariusz, Lewicki Mieczysław, Pałyga Zbigniew, Kieszkowska Iwona, Kozieł Daniela, Wilman Barbara, Misztal Jadwiga, Nyk Edyta, Lewicka Irena, Rzadkowska Anna, Pisarczyk Barbara, Stachura Agnieszka, Grudzińska Krystyna, Mierzwa Anna, Bartosińska Feliksa, Karcz Barbara, Kosierkiewicz Andrzej, Lechowska Zofia, Pietryka Zbigniew, Kubiec Marzena, Wąchocki Włodzimierz, Brela Ewelina i Jacek, Kłonicka Alicja, Wąchocka Krystyna, Rogowska Anna, Rogowska Dorota i Marcin, Lesiak Elżbieta i Jarosław, Borusiński Zygmunt i Jadwiga, Kubicka Maria, Łapot Maria i Witold, Ryk Łukasz, Piwowarczyk M. i A., Misztal J. i A., Dróżdż M. i M., Osman T. i P., Kułan Barbara i Rafał, Krawczyk Józefa, Bryła J. i W., Mysior E. i S., Pisarczyk S. i E., Ciopiński Ł. i M., Wesołowska A., Siuda Aneta, Wójcik Wiesława, Rzeszowska Henryka i Stanisław, Moskwa Ewa, Fiuk Janusz i Anna, Frącz Ireneusz, Grudziński Zbigniew i Jolanta, Wilman Żaneta i Kazimierz, Ciopiński H. i E., Klank Anna, Wilk Marianna, Kmiecik Anna, Piecyk Wioletta, Żal Henryka, Choiński Władysław, Etryk Anna, Etryk Grzegorz, Kapica Anita, Brych Dariusz, Krawczyk Marek, Sobaś Jacek, Sobaś Danuta, Skóra Sławomir, Wionczek Teresa, Kozak Tadeusz, Długosz Teodozja, Dąbrowski Józef, Klank Jerzy, Klank Paulina, Długosz Sławomir, Rozpara Marian, Rybczyński Maciej, Gola Aneta, Nyk Janusz, Nyk Katarzyna, Osman Danuta, Kwapisz Justyna, Majkowski Marek, Gola Tomasz i Joanna, Kozak Ewa, Lenartowicz Czesław, Stawiarz Halina, Godzisz Zdzisława, Zapała Zofia, Kucharski Eugeniusz, Bracichowicz Lucyna, Pawlusek Jerzy, Gajewska Lidia, Kuranda Anna i Emil, Drejarz-Nowak Małgorzata, Nastaga Wanda i Wiesław, Stochmal Kazimiera, Partyka Elżbieta, Stawiarz Rafał, Grudziński Tomasz.


III kapliczka – Tajemnice radosne – Narodzenie Pana Jezusa.

Kapliczkę fundowała wieś Grabowiec. Poświęcenia dokonał o. Szczepan Praśkiewicz ocd, przeor klasztoru lubelskiego, pochodzący z Grabowca, dnia 8 grudnia 2012 r. w obecności mieszkańców Grabowca.

Lista ofiarodawców:

Chłond Anna i Czesław, Matyjanek Iwona, Jabłoński Jacek i Lidia, Jabłońska Maria, Cierpiała Ryszard i Marianna, Rozwadowski Adam, Cierpiała Elżbieta i Andrzej, Praśkiewicz Aleksandra, Stawiarz Anna, Domagała Danuta i Ryszard, Pańszczyk Dariusz i Katarzyna, Pałyga Genowefa i Marian, Kmiecik Wanda, Siołek Marian i Maria, Rutkowska Krystyna, Gała Bolesław i Kazimiera, Nowak Daniel i Anna, Stawiarz Małgorzata i Krzysztof, Siołek Paweł i Anna, Piróg Izabela i Grzegorz, Wąchocki Adam i Stanisława, Ryk Zbigniew i Maria, Praśkiewicz Stefania, Sawicka Aleksandra i Andrzej, Kapusta Helena, Moskwa Walerian i Grażyna, Stochmal Maria i Marian, Matuszak Dorota, Duda Marianna, Misztal Jadwiga i Stanisław, Misztal Monika i Krzysztof, Pałyga Janina, Kieszkowski Waldemar, Kwiatkowski Stanisław i Barbara, Matyjanek Jolanta i Grzegorz, Błaszczyk Michał i Małgorzata, Padgórska Elżbieta i Wiesław, Smoliński Krzysztof, Praśkiewicz Bronisław i Teresa, Sęk Stefania, Osman Elżbieta i Leszek, Paszkiel Krystyna i Krzysztof, Kuranda Halina, Wąchocki Marek i Urszula, Felis Elżbieta i Antoni, Chłond Stanisław i Zofia, Błaszczyk Danuta i Antoni, Stępień Stanisława, Moskwa Stanisław i Janina, Moskwa Zofia, Pałyga Józef i Stanisława, Angielska Elżbieta i Dariusz, Pałyga Agnieszka i Paweł, Baran Katarzyna i Krystian, Sobczyk Zofia i Wiesław, Sęk Michalina, Baran Genowefa, Stępień Rozalia, Szczerba Joanna, Praszkiewicz Bronisław, Kobryń Janusz i Renata, Jaros Stanisław, Brzyszcz Kamila, Mróz Anna, Duda Anna, Betka Mirosław, Kosela ilona i Aleksander, Kosela Franciszek i Elżbieta, Praśkiewicz Tadeusz Szczepan, Ryk Teresa i Grzegorz, Mazur Zofia, Praszkiewicz Dominik, Pietras Zbigniew, Zmarźlińska Monika, Praśkiewicz Tomasz i Dorota, Smoliński Józef, Pawlikowski Stanisław i Alicja, Chłond Zofia, Sobczyk Stanisław, Cieśla Marianna, Pałyga Sylwia, Głodziński Artur, Stępień Stanisław, Wąchocka Zofia i Józef, Baran Maria i Stanisław, Moskwa Anna i Paweł, Chebda Alicja, Misztal Leokadia, Kubicki Krzysztof i Jadwiga.


IV kapliczka – Tajemnice radosne – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Ufundowana przez wieś Włoszczowice. Została poświęcona w czasie odpustu 8 września 2013 r. przez JE ks. bpa Józefa Wysokiego, biskupa pomocniczego diecezji Elbląskiej.

Lista ofiarodawców:

Piwowarski Rafał i Katarzyna, Przeździk Bożena i Dariusz, Przeździk Justyna i Dariusz, Klank Bogusława i Józef, Korczyńska Zofia, Wrona Dorota i Leszek, Kasprzycka Danuta, Urbański Piotr, Kubicki Wiesław i Katarzyna, Fiuk Anna, Matyjanek Alina, Matyjanek Jan i Henryka, Piwowarska Helena, Korczyński Aleksander i Teresa, Piwowarczyk Kazimierz, Ślusarczyk Zdzisława, Głodzik Danuta, Kamińska, Borówka Krzysztof, Klimczak Aleksandra, Usnarski Bogdan, Cieśla Gabriel, Kubicki Zbigniew i Renata, Pyzowski Grzegorz i Katarzyna, Skrzeczyna Katarzyna i Piotr, Pasek Marianna, Wyka Anna, Stępień Jerzy i Grażyna, Cieśla Jan i Elżbieta, Słoma Aleksandra, Szczepański Jan i Dorota, Chłopek Robert i Barbara, Parlicka Teresa, Kowalczyk Marzena, Lasak Mariola i Tomasz, Cierpiała Aniela, Pawlusek Jacek i Wanda, Cierpiała Natalia, Pawlusek Piotr, Kubicka Grażyna, Pytel Stefan, Woźniak Dariusz, Usnarski Stefan, Pałyga Gustaw, Chmiel Edward, Kubicki Zdzisław i Marianna.


V kapliczka – Tajemnice radosne – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Ufundowana przez wieś Celiny. Została poświęcona w czasie odpustu 8 września 2013 r. przez J. Eksc. ks. bpa Józefa Wysokiego, biskupa pomocniczego diecezji Elbląskiej.


VI kapliczka – Tajemnice światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Ufundowana przez wieś Minostowice. Została poświęcona w czasie odpustu 8 września 2013 r. przez JE ks. bpa Józefa Wysokiego, biskupa pomocniczego diecezji Elbląskiej.


VII kapliczka – Tajemnice światła – Objawienie się Pana Jezusa w Kanie

Ufundowana przez wieś Suliszów. Została poświęcona w czasie odpustu 8 września 2013 r. przez JE ks. bpa Józefa Wysokiego, biskupa pomocniczego diecezji Elbląskiej.


VIII kapliczka – Tajemnice światła – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Ufundowana przez ks. Bogusława Jackowskiego, kapłana rodaka pochodzącego z Minostowic obecnie pracującego w Austrii w parafii Neulenbach, w której pełni funkcję proboszcza. Swoją kapliczkę poświęcił osobiście dnia 15 września 2013 r.


IX kapliczka – Tajemnice światła – Przemienienie na Górze Tabor

Ufundowana przez państwo Dorotę i Witolda Serhejów z Włoszczowic. P. Dorota jest sołtysem wsi Włoszczowice. Kapliczkę poświęcono dnia 10 listopada 2013 r. Kapliczkę poświęcił o. Leszek Stańczewski ocd, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium.


X kapliczka – Tajemnice światła – Ustanowienie Eucharystii

Kapliczkę ufundowali kapłani dekanatu Chmielnik. Została poświęcona przez JE ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi dnia 8 września 2014 r.

Lista ofiarodawców:

  1. ks. dziekan Franciszek Siarek z Chmielnika
  2. ks. Józef Knap z Gnojna
  3. ks. Marian Gawinek z Pierzchnicy
  4. ks. Ryszard Piwowarczyk z Szydłowa
  5. ks. Edward Szymczyk z Potoka
  6. ks. Zbigniew Wajda z Sędziejowic
  7. ks. Stanisław Gil z Drugni
  8. ks. Jan Mucha z Jarząbek

XI kapliczka – Tajemnice bolesne – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Kapliczkę ufundował ks. Mariusz Morawski, kapłan z diecezji radomskiej. Poświęcił ją osobiście dnia 25 listopada 2013 r.

Ks. Mariusz Morawski święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Jana Chrapka 17 czerwca 2000 r. Pracował w parafiach: św. Maksymiliana w Pionkach, bł. Annuarity w Radomiu, św. Rafała w Radomiu, św. Wojciecha w Skrzyńsku, Matki Bożej Bolesnej w Radomiu, św. Piotra i Pawła w Gowarczowie. Od 1 lipca 2014 r. pracuje w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Kuczkach-Kolonii.


XII kapliczka – Tajemnice bolesne – Biczowanie Pana Jezusa

Ufundowana przez Koła Różańcowe naszej piotrkowickiej parafii pw. Zwiastowania Pańskiego. Kapliczka została poświęcona 25 maja 2014 r. przez JE ks. bpa Mariana Florczyka, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej.

Lista ofiarodawców:

Sobaś D., Tabak J., Misztal A., Krawczyk M., Brela M., Wąchocka K., Wójcik Alina, Jaworska Zofia, Wilman B., Misztal J., Dąbrowska P., Bielecka B., Kuranda A., Gola Z., Wójcik W., Etryk Anna, Długosz Teodozja, Lewicka Irena, Ciopińska Aleksandra, Karcz Barbara, Kmiecik Anna, Chojnacka Halina, Grabiańska Renata, Miszczyk Maria, Rogowska Anna, Grudzińska Krystyna, Kubiec Marzena, Pietryka Małgorzata, Pietryka Tadeusz, Lesiak Elżbieta, Pisarczyk Barbara, Kuranda Anna, Zagórska Aneta, Rzadkowska Anna, Pałyga Izabela i Janusz, Krawczyk St., Dąbrowski J., Ślusarska Z., Borusińska J., Gajewska L., Jaworska R., Bujnowicz U., Rzeszowska Henryka, Rozpara Elżbieta, Kozioł Danuta, Żal Henryka, Zapała Irena, Godzisz Zdzisław, Nyk Halina, Brych Eleonora, Kubicka Joanna, Majkowska Teresa, Grudzińska Joanna, Rucińska Krystyna, Bielecka-Wąchocka Grażyna, Wąchocki Włodzimierz, Sobaś Lidia, Lewicka Helena, Stawiarz Jolanta, Osman Danuta, Rzadkowski Edward, Dąbrowska Elżbieta, Doroz Helena, Kubicka Wioletta, Tarapata Czesław, Wójcik Szymon, Mysior Stanisława i Eugeniusz, Kobus Agnieszka, Grudziński Adam, Pietryka Tadeusz, Przepióra Elżbieta, Skóra Maria, Miernik Monika, Gola Zofia i Edward, Maciągowska Wiesława, Bielecka Bożena i Jerzy, Stochmal Henryk, Świeboda Tadeusz, Kobus Elżbieta, Pająk Teresa, Łużak Mirosława, Frączek Barbara, Korczyńska Wanda, Turlińska Barbara, Ślusarska Narcyza, Felis Alfreda, Kobus Zofia, Kmiecik Maria, Kwiecień Bogusława, Adamczyk Dorota, Stawiarz Jolanta, Rucińska Krystyna, Grudziński Piotr i Sylwia, Choińska Halina, Stępień Ewelina, Łabędzki Jan, Brych Eleonora, Karcz Jan, Jaworska Renata, Jaworska Zofia, Doroz Małgorzata i Tomasz, Tabak Stanisław, Misztal Maria, Brela Tadeusz, Kobus Helena, Kwiatkowska Krystyna, Nogacka Stanisława, Opałka Stanisława, Marzec Kazimiera, Raduszewska Ewa, Kumór Barbara, Dziadek Janina, Kobus Józefa, Kobus Nela, Kwiecień Elżbieta, Krawczyk Rozalia, Majkowska Małgorzata, Osman Krystyna, Rutkowska Teodozja, Stępień Wiesława, Skrzypczyk Teresa, Wykurz Emilia, Domagała Zofia, Wiewióra Lucyna, Mstowska Sabina, Siekiera Emilia, Chłond Józefa, Lisowska Elżbieta, Gidel Teresa, Ludwikowska Stefania, Bracichowicz Anna, Zębala Elżbieta, Bielecka Marzena, Wronka Krystyna, Misztal Monika, Łapot Marzena, Pasek Maria, Serhej Dorota, Gondek Danuta, Fiuk Barbara, Brożek Halina, Wójcik Otolia, Ciepluch Wanda, Miśkiewicz Irena, Pabian Teresa, Stępień Otolia, Stępień Małgorzata, Szucka Zenona, Zgórska Justyna, Gola Bogumiła, Lewicka Zofia, Korczyńska Krystyna, Zawadzka Barbara, Mstowska Helena, Kwiecień Jadwiga, Chmielarz Gertruda, Człeczyńska Leokadia, Lewicka Dorota, Grabka Stanisława, Kruk Elżbieta, Śliwa Marta, Lewicka Anna, Mrozińska Jolanta, Wyka Hanna, Musiał Krystyna, Zaręba Janina, Klimczak Aleksandra, Wójcik Krystyna, Słonina Janina, Król Elżbieta, Olejnik Małgorzata, Głodzik Danuta, Wójcik Grzegorz, Zacharz Janina, Łapot Zyta, Cora Elżbieta, Kulik Aleksandra, Borówka Aleksandra, Kubicka Grażyna, Nowak Małgorzata, Jaros Danuta, Kozana Anna, Wójcik Janina, Chudobska Zdzisława, Kaczmarczyk Bronisława, Kotarzewska Irena, Piwowarska Helena, Cora Irena, Cora Renata, Ryk Otolia, Cieśla Helena, Kubicka Zofia, Nowak Helena, Mikulska Beata, Głodzik Julian, Głodzik Ewa.


XIII kapliczka – Tajemnice bolesne – Cierniem ukoronowanie

Kapliczkę ufundował p. Grzegorz Cerkaski z Kanady pochodzący z Gniezna. Została poświęcona dnia 8 grudnia przez o. Andrzeja Ruszałę OCD, prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

Grzegorz Cerkaski, ur. 1 marca 1956 r. w Gnieźnie, jako trzecie dziecko w katolickiej i bogobojnej rodzinie Zenona i Bożeny z domu Zachwieja. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Gnieźnie, uczy się w gimnazjum w tym mieście, a następnie studiuje na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ze specjalnością rybactwa śródlądowego, którą kończy jako magister inżynier. Po studiach odbył rok obowiązkowej służby wojskowej, a potem pracował ok. 5 lat, najpierw w Gospodarstwie Rybackim w Miłosławiu (woj. wielkopolskie), a potem rok w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. W wieku lat trzydziestu wyjechał z Polski. Mieszkał najpierw we Włoszech, potem w Kanadzie, a obecnie w USA, gdzie podejmuje się opieki nad osobami starszymi.


XIV kapliczka – Tajemnice bolesne – Droga Krzyżowa

Fundatorką kapliczki jest Pani Maria Sarbinowska-Grafl z Wiednia. Poświęcenie kapliczki odbyło się 8 września 2014 r. przez JE ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi.


XV kapliczka – Tajemnice bolesne – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Fundatorem kapliczki jest Parafia Pierzchnica. Poświęcenie kapliczki odbyło się 8 września 2014 r. przez J. Eksc. ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi.

Środki pieniężne pochodziły ze składek parafian parafii Pierzchnica. Pieniądze zbierało Towarzystwo Przyjaciół Pierzchnicy reprezentowane przez Ewę Rogowska, prezesa zarządu i Marka Zatorskiego, członka zarządu, a patronat nad przedsięwzięciem sprawował proboszcz parafii ks. kan. Marian Gawinek.

Ofiarodawcy, którzy bezpośrednio przekazali ofiarę: Celina i Bogdan Latosińscy oraz Teresa i Krzysztof Kozieł - Gumienice-Strasznów.


XVI kapliczka – Tajemnice chwalebne – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Kapliczkę ufundowała pewna rodzina jako "Wotum wdzięczności za otrzymane łaski". Poświęcenie kapliczki odbyło się 8 września 2014 r. przez JE ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi.


XVII kapliczka – Tajemnice chwalebne – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Fundatorzy Kapliczki: Alicja Kłonicka, Grażyna i Włodzimierz Wąchoccy, Krystyna Wąchocka, Ewelina i Jacek Brela, Rodzina Rogowskich. Poświęcenie kapliczki odbyło się 8 września 2014 r. przez JE ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi.


XVIII kapliczka – Tajemnice chwalebne – Zesłanie Ducha Świętego

Fundatorem kapliczki jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych pod wezwaniem Ducha Świętego. Poświęcenia dokonał o. Andrzej Ruszała OCD, prowincjał dnia 8 grudnia 2013 r.


XIX kapliczka – Tajemnice chwalebne – Wniebowzięcie NMP

Kapliczka ufundowana przez pp. Halinę Głowacką i Krzysztofa Pawluska z Nowego Lisowa, parafia Piotrkowice. Poświęcenia dokonał o. Leszek Stańczewski OCD, proboszcz i kustosz Sanktuarium, 21 kwietnia 2014 r.


XX kapliczka – Tajemnice chwalebne – Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi.

Fundatorem kapliczki jest parafia Chmielnik. Poświęcenie kapliczki odbyło się 8 września 2014 r. przez JE ks. bpa Antoniego Dziemianko, ordynariusza diecezji Pińskiej na Białorusi.